Kleuters 1 – Campus Pleintje

Leiding: Fried’l Simoens
Assistenten: Jill Vermeren – Rinne Buggenhout – Jessica Vermeren (reserveassistent)