Privacy

Door zich toegang te verschaffen tot de website van KWTV-Willebroek, verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij/zij aan KWTV-Willebroek de toelating om de door hem/haar meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Het is niet uit te sluiten dat de tekst van de Privacy policy in de toekomst wijzigt. KWTV-Willebroek beveelt alle internetgebruikers aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

KWTV-Willebroek eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, in overeenstemming met de geldende wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de verantwoordelijke ledenbeheer van KWTV-Willebroek vzw, met zetel gevestigd te 2830 Willebroek, Groene Laan 34 bus 301 in België.
Verwerking van uw persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens die door de internetgebruiker via de KWTV-website (www.kwtv.be) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan KWTV-Willebroek, worden door verwerkt voor de volgende doeleinden: verstrekken van informatie aan de GymnastiekFederatie vzw, studies,  statistieken, verspreiden van informatie rond activiteiten van de club.

De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van één of meer van de hierboven vermelde doeleinden.

Recht van inzage en wijziging van de persoonlijke gegevens
Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door KWTV-Willebroek worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

Hij/zij kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens; er zal zo snel mogelijk met zijn/haar verzoek rekening worden gehouden.

De persoonsgegevens die door de internetgebruiker worden meegedeeld, worden strikt vertrouwelijk verwerkt. Omdat internet geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden door de communicatiemogelijkheden waarvan de gebruiker uitdrukkelijk vaststelt dat zij beveiligd zijn.
Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website tijdens uw bezoek op uw harde schijf plaatst.

De cookies die worden aangemaakt door de internetsite van KWTV-Willebroek laten toe dat de diensten worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke internetgebruiker, die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van deze cookies.
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Personen die dit wensen kunnen aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.